skip to Main Content

Barbaros Petrol Adi Komandit Şirketi-

Mutlu Mermer ve Ortakları

Kişisel Verilerin  işlenmesi ve KORUNMASINA İLİŞKİN

Aydınlatma Metni

 

 

Barbaros Petrol Adi Komandit Şirketi-Mutlu Mermer ve Ortakları (“Şirket”) olarak site ziyaretçilerimize, müşterilerimize ve üyelerimize ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Barbaros Petrol Adi Komandit Şirketi-Mutlu Mermer ve Ortakları (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

 

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun,

‐İlgilinin açık rızası (m.5/1)

‐Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2.a)

‐Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(m.5/2.c)

‐Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(m.5/2.ç)

‐Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması(m. 5/2.d)

‐İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(m. 5/2.f) ve

 

  1. Madde şartları dahilinde Şirket’e ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), çağrı merkezlerimiz aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e‐posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak uygun şekilde işlenebilecektir.

 

3) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 5/2.a, 5/2.c, 5/2.ç, 5/2.d, 5/2.f ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

– Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun

şekilde yürütülebilmesi,

– İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin

iyileştirebilmesi,

– Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve

pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

– Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk

şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

– İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin

yürütülebilmesi,

– Şirket’in, İştirak Şirketlerinin ve Şirket ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

– Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

– İş ilişkisi kapsamında sözleşme kurulması ve ifası, üretim planlama ve firma tanımlama süreçlerinin yürütülmesi

– Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

– Şirket ile firma arasında süregelen iş ilişkisi gereği borcun ifası kapsamında ödemelerin gerçekleştirilmesi amaçları ile

işlenebilecektir.

 

4)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

– Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun

şekilde yürütülebilmesi,

– İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin

iyileştirebilmesi,

– Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve

pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

– Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk

şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

– İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin

yürütülebilmesi,

– Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş

ortaklarımıza, İştirak Şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

 

 

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,

düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

zararın giderilmesini talep etme.

 

6) Veri sorumlusuna başvuru :

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan www.barbarospetrol.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  Barbaros Petrol Adi Komandit Şirketi-Mutlu Mermer ve Ortakları (“ Gayrettepe Mah, Barbaros Bulvarı No: 155/B 34349 Beşiktaş/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  “barbarospetrol@hs03.kep.tr “ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz

 

Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda

belirtildiği gibidir;

 

-Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

-Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

-Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

-Talep konusu

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir. Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 

Barbaros Petrol Adi Komandit Şirketi-Mutlu Mermer ve Ortakları